В

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн гутгаар үсэг;


2. Гуравдугаар гэсэн утгыг үсгээр тэмдэглэх нь: в-д дурдсан нь (гуравдугаарт дурдсан нь), тавын в анги (тав дугаар дэлгэрэнгүй...
в-д дурдсан нь гуравдугаарт дурдсан нь
тавын в анги тав дугаар ангийн гуравдугаар бүлэг