ВААДАГНАХ

Вааданд юм боох, ороох: дээл ваадагнах (дээл вааданд боох), хувцас ваадагнах (хувцас дэлгэрэнгүй...

дээл ваадагнах

дээл вааданд боох

хувцас ваадагнах

хувцас вааданд боох

хүүтэй мөнгө ваадагнах - хөрөнгө мөнгөө үхмэл байдалд оруулах, хөрөнгөө үл эргэлдүүлэх

Хүний юмаар хүүдэгнэх. Хүүтэй мөнгө ваадагнах. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 04:40:58