ВААГДАЙ

Малын өтөг, хомоол: ваагдай уугиулах (хомоол уугиулах), шар ваагдай (нойтон хомоол).

ваагдай уугиулах хомоол уугиулах
шар ваагдай нойтон хомоол

бутрамхай хомоол

Зочин 2015-12-14 14:29:40