БУУЛГАЛ I

Сийрүүлэн бичиж тэмдэглэсэн бичиг: буулгал бичиг (сийрүүлсэн бичиг).

Ижил үг:

БУУЛГАЛ II