БУУЛГАТ I
/ хэл шинжлэл /

буулгат аялгуу (төвшит аялгуу, дээшит аялгуу, хураамжит аялгуу, ташуу (зөрүүт) аялгуу, буулгат аялгуу дэлгэрэнгүй...

буулгат аялгуу төвшит аялгуу, дээшит аялгуу, хураамжит аялгуу, ташуу зөрүүт
буулгат бичиг

зургаан яамны айлтгасан ёсоор сийрүүлж данс үйлдэж яаманд хадгалах бичиг

Ижил үг:

БУУЛГАТ II: