БУУЛГАРЬ
/ хуучирсан /

1. Хадамд гарсан бүсгүй;


2. Бэр буулгах зан үйл: буулгарийн эдлэл (бэр буулгах зан үйлийн эдлэл хэрэглэл), Буулгарийн юм [хуучин] (хүүхэн дэлгэрэнгүй...
буулгарийн эдлэл бэр буулгах зан үйлийн эдлэл хэрэглэл
буулгарийн юм

хүүхэн хүний ураглахдаа авч очих инж ба засал чимэг, эдлэл таваарын зүйл