БУРГАСАРХАГ

Бургас элбэгтэй: бургасархаг гол (голын хоёр эргээр бургас элбэг ургасан нь).