БУРГАСЖУУЛАХ

Бургас тарьж ургуулах, бургасан ой байгуулах.