БУРГИА

Бургих байдал: цасны бургиа (цас бургих нь).