БУРГИЛАХ

1. Утаа, ус зэрэг юмсын оргилох, ундран гарах: рашаан бургилах (рашаан ундрах), утаа дэлгэрэнгүй... (утаа оргилох), ус бургилах (ус оргилох) - Тунгалаг сайхан гол мөрнүүд бургилан шуугин урсана. Д.Цэвэгмид. Зохиолын түүвэр;


2. Ширүүн буцлах: цай бургилах (цай буцалж эхлэх), хоол бургилах (хоол буцалж эхлэх) - Тулганд түлсэн гал омгор дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд;

3. Бургилдах.

рашаан бургилах рашаан ундрах
утаа бургилах утаа оргилох
ус бургилах ус оргилох
цай бургилах цай буцалж эхлэх
хоол бургилах хоол буцалж эхлэх