БУРГИДАС

Үйрмэг, бяцхан хэсэг: бургидас хаях (үйрмэг хаях), бургидас хаялах (үйрмэг дэлгэрэнгүй...

бургидас хаях үйрмэг хаях
бургидас хаялах үйрмэг хаялах