БУРГАСЖИХ

Бургас шинээр ургах, бургас элбэгтэй болох.