БУРГАСДАХ

1. Бургасаар юм хийх;


2. Бургасаар ороолгох, шавхуурдах.