БУРГАНА
/ ургамал /

Шар цэцэг бүхий, боровтор холтостой нэг зүйл бор харгана - Бурганаас уяатай морио эмээллэж мордов. дэлгэрэнгүй... бургана түүх (бор харгана түүх).