багш барих

өөрийн мэдэхгүй чадахгүй зүйлийг бусдаар заалгах, таныг багш барихаар ирлээ