БАГШИМ

1. Хүн, амьтны хуран чуулсан байдал;


2. Идээ ундааны аглиун, өтгөн.