БАГШЛАХ

1. Багшийн ажил эрхлэх; 2.Багш болж, хүнд юм зааж сургах: багшлах ухаан (зааж сургах арга), дэлгэрэнгүй...

багшлах ухаан

зааж сургах арга

багшлах эрдэм

сурганы боловсрол

багшлах ажил

багшийн ажил, эрдэм ном заах ажил