багаж бичиг

үг үсгийн утга, үг  өгүүлбэрийн хэрэглэгдэж байгаа газар хийгээд бусад зүйлийг сурч лавлахад зориулан найруулсан дэлгэрэнгүй...