БАГАЖЖУУЛАХ

Багаж хэрэгсэлтэй болгох, багаж хэрэгслээр хангах.