БАГАЖЖИХ

Багаж хэрэгсэлтэй болох, багаж сайтай болох.