АВТРАХ II

Багасах, шуугдах, турах: насны эрхээр автрах (нас ахихын хэрээр мах шуугдаж, намсах).

Ижил үг:

АВТРАХ I