АГДАМ III

Асар хол, их хол.

Ижил үг:

АГДАМ I

АГДАМ II