ЧАВХДАХ IV

Чавхдаст хөгжим тоглох.

Ижил үг:

ЧАВХДАХ I

ЧАВХДАХ II

ЧАВХДАХ III