ЧАГТГАРДАХ

Хэтэрхий чагтгар байх, чагтгарын учир тохиромжгүйдэх.