БАРИМЖУУР :

гаднах баримжуур (эрэг хөвмөл объект) тэнгэрийн од эрхсийн гэрэлтэлтээр чиглэл тодорхойлогч багаж.