АЛБАТ II:

албат гэр (нурууны дагуу үүд хийсэн гэр, үүдний пин).

Ижил үг:

АЛБАТ I