АГСАЛ II:

агсал үржил (өр төлөх баталгаа).

Ижил үг:

АГСАЛ I