ЧАВХУУРДАХ II

Чавхуун зан нь хэтрэх, хэтэрхий чавхуун учир тохиромжгүйдэх.

Ижил үг:

ЧАВХУУРДАХ I