ВАКЦИНЖУУЛАЛТ

Вакцинжих үйлийн үр дүнг заасан нэр.