багалзуур авах

мал төхөөрсөн хүн багалзуурын махыг харамж болгон авах