САЙРУУЛАХ II

Бутлах, үйрүүлэх.

Ижил үг:

САЙРУУЛАХ I