УЙМГААН
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Уймраа: уймгаан бодол (уймраа бодол);


2. Замбараагүй, эх захгүй: уймгаан байдал (замбараагүй байдал).