УНШРАГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нуршаа, үглээ: уншраг урт (нуршаа урт).