БАЛБИХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бохир зүйлд хутгалдах, холилдох - Баян эрхэм нэр ашиг мандаж байхын үест баасанд балбивч сонирхох дэлгэрэнгүй... Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.