ЯДУУХАН

Нэлээд ядуу: ядуухан амьдрах (нэлээд ядуу амьдрах).