ЯЖУРВЭЭД

Вээдийн эмхэтгэлийн гутгаарх нь; тахил өргөлийн зан үйлийг бичиглэсэн байдаг.