ЯЗАРХАЙ

Юмны язарсан, хагарсан газар: язархай даавуу (даавууны язарч урагдсан хэсэг), язархай дэлгэрэнгүй... (нэхийний язарч урагдсан хэсэг).