ЯЗГУУР

1. Угийн, аль хэзээний: энэ хүн язгуураас эндэхийн хүн (энэ хүн угийн эндэхийн хүн), язгуурын дэлгэрэнгүй... (угийн монгол хүн), язгуурын сайн хүн (хэзээний сайн хүн), үгийн язгуур [хэл шинжлэл] (үгийн цөм утгыг хадгалсан, цаашид задалж үл болох утгат хэсэг);


2. Хүний яс үндэс, угсаа гарал; дээд удмын үүсгэр: язгуур гарал [хоршоо] (үндэс угсаа), язгуур уг [хоршоо] (үүсэл дэлгэрэнгүй...
3. Үүсэл гарал, байгууллаараа адил, төстэй амьтан ургамлын нийтлэг ангилал: язгуур удам [хоршоо] (үндэс угсаа) - Уг үндэс ба дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., үндэс язгуур [хоршоо] (үндэс, угсаа), язгуур хэргэм [хоршоо] (гарал угсаа, хэргэм зэрэг) - Хубилай сэцэн хааны үед өргөмжлөгдсөн язгуур хэргэм нутаг орон буй. А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн., уг язгуур [хоршоо] (эх үүсвэр, гарал), мийн язгуурын амьтан (муурын төрлийн амьтан), шүхэр цэцгийн язгуурын ургамлууд (шүхэр цэцгийн багийн ургамлууд);

4. Аливаа бодисын эх, тэргүүн: язгуур махбод (тухайн зүйлийг бүтээх үндсэн эд эс), язгуур эрх ашиг (үндсэн эрх дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Зэрэг илтгэгчээр илтгэгдэж байгаа тоо.

энэ хүн язгуураас эндэхийн хүн энэ хүн угийн эндэхийн хүн
язгуурын монгол хүн угийн монгол хүн
язгуурын сайн хүн хэзээний сайн хүн
үгийн язгуур үгийн цөм утгыг хадгалсан, цаашид задалж үл болох утгат хэсэг
язгуур гарал үндэс угсаа
язгуур уг үүсэл гарал, гарал үндэс
язгуур угсаа яс угсаа, удам угсаа
язгуур угсаагаа мэдэж байх гарал үүсэл, удам угсаагаа мэдэх
овог язгуур удам угсааны уг үндэс
язгуурын цааз 1709-1795 оны үеийн хууль буюу халх журам
язгуур удам үндэс угсаа
үндэс язгуур үндэс, угсаа
язгуур хэргэм гарал угсаа, хэргэм зэрэг
уг язгуур эх үүсвэр, гарал
мийн язгуурын амьтан муурын төрлийн амьтан
шүхэр цэцгийн язгуурын ургамлууд шүхэр цэцгийн багийн ургамлууд
язгуур махбод тухайн зүйлийг бүтээх үндсэн эд эс
язгуур эрх ашиг үндсэн эрх ашиг