ЯЗМАГ

1. Юмны ээдмэгтэн бөөгнөрсөн нь: язмаг суух (ээдмэгтэн бөөгнөрөх), язмаг урсах дэлгэрэнгүй...


2. Мах чанасан шөлний нитгэл: шөлний язмаг (мах чанасан шөлний нитгэл).

язмаг суух ээдмэгтэн бөөгнөрөх
язмаг урсах нүдний нулимс нуух хамт урсан гарах
сүүний язмаг сүү ээдмэгтэн бөөгнөрөх
шөлний язмаг мах чанасан шөлний нитгэл