ЯЗМАГШИХ

Язмаг шинжтэй болох, язмагтай болж ирэх: сүү язмагших (сүү язмаг шинжтэй болох).