ЯЗРАЛТ

Язрах үйлийн үр дүнг заасан нэр: язралт багатай (язрах явц бага), язралт ихтэй дэлгэрэнгүй...