ЯЗМАГТАХ

Язмагтай болох: сүү язмагтах (сүү ээдэж, язмагтай болох).