ЯЗГУУРГҮЙ

Язгуур байхгүй - Тэнгэр язгуургүй, харц хүн би. Д.Сэнгээ. Үнэн.