ЯЗГАНАХ

1. Олноор үймэлдэн хөдлөх - Би ч цочих мэт харсан чинь хяран хэвтэж байсан гамингууд голын жараахай шиг язганан дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., өт хорхой язганах (өт хорхой үймэлдэн хөдлөх);


2. [шилжсэн] Шингэн зүйлийн буцлан завдах: цай язганах (цай шазганах, буцлах нь дөхөх).