ЯЗАС :

язас язас хийлгэх (язгар, шазгар юмыг байн байн хөдөлгөх), язас язас хийх (язгар, дэлгэрэнгүй...