ЯДУУС

Ядуу хүмүүс: өнчин ядуус (өнчин ядуу хүмүүс) - Манай нам засгаас ч зарц ядуусын эрх ашгийг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.