жороо явдал
морины нэгэн алхдалдаа зүүн талын хоёр хөл, нөгөө алхдалдаа баруун талын хоёр хөлийг зэрэг гишгэх, сайвраас хурдан алхаа