ЭРЭМЦЭХ

Юмыг ихэд хайрлаж, салж түдэхгүй, ангижирч чадахгүй болох: эрэмцэн явах (ямар нэгэн юмыг үргэлжид дэлгэрэнгүй...