ЭРЭНЦЭХ

Хоёр хөлөө солбиулан урагш харайлан наадах.