ЭРЭМХИЙ II

Эрэмгий: эрэмхий залуу (эрмэг чадалтай залуу).

Ижил үг:

ЭРЭМХИЙ I